ދިވެހި ރާއްޖެ


Note: We don't maintain this anymore. Because of the government issued dashboard
Coronamv Resources

A curated list of services offered by maldivian companies to help with the COVID-19 crisis.

ލެވެލް

އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އޮތް މިންވަރު ކަނޑަޅާ މިންގަނޑުތައް

{{risk.name}}: ލެވެލް {{risk.level}}
{{risk.alert}}
ރާއްޖެ: {{maldivestotal.local_confirmed}}

Data Source: @HPA


ޓެސްޓު ތަކުގެ ނަތީޖާ

Data Source: @HPA

{{ atoll }}

ބަލިޖެހިފައިވާ ޢަދަދު

{{ confirmed}}

ފަރުވާ ދެމުންގެންދާ ޢަދަދު

{{ active}}

ރަނގަޅުވެފައިވާ ޢަދަދު

{{ recovered}}

ފަރުވާ ދެމުންގެންދާ ޢަދަދު ރަނގަޅުވެފައިވާ ޢަދަދު ބަލިޖެހިފައިވާ ޢަދަދު ނަން

ހޮޓްލައިން ނަންބަރުތަށް


Emergency
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ:1676
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް(އެއާޕޯޓް):9423131
އެމް އޯ ޓީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ:7223131

ރާއްޖެއަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުންމަނާ ޤައުމުތަށް


އެއްވެސް ފަސިންޖަރަކު މިއިންތަނަކުން ފުރައިގެން ނުވަތަ އެތަނުގައި/އެޤައުމުގައި ޓްރާންސްޒިޓްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ފަސިންޖަރެއް އެންމެފަހުން ދަތުރުކުރި ތަންތަނުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭނަމަ އެ ފަސިންޖަރަކު ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.


ކަންމިހެން އޮތްނަމަވެސް، ދިވެހިންނާއި ދިވެއްސެއްގެ އަނބިންނާއި ފިރިން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ހުއްދަކުރެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މިގޮތަށް ހުއްދަކުރާއިރު އެފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުކުރުންފަދަ އަޅަނަޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެއެވެ.

  • {{ban.date}}

    {{ban.name}}

މުޅި ދުނިޔެ


@Johns Hopkins University

ކޭސް ތަކުގެ އަދަދުޤައުމުތައް ވަކި ވަކިން


{{entries}}


އިތުރު މަޢުލޫމާތު


ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަކީ ކޮބާ؟


ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ އާންމު ނަމުންނަމަ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަކީ މުޅިން އަލަށް 2019 ވަނަ އަހަރު ފެނިފައިވާ ވައިރަސްއެކެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ މިވައިރަސް އަކީ އެވައިރަސް އަކަށް ވެކްސިން އެއް ނުވަތަ ސީދާ މިބައްޔަށް ފަރުވާއެއް އަދި ނުލިބޭ ބައްޔެކެވެ.

ޗައިނާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ވޫހާންގެ މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުން ފެތުރެން ފެށި ކަމަށް ބެލެވޭ މި ވައިރަސް އަކީ ކޮރޯނާ އާއިލާގެ އެހެން ވައިރަސްތައް ފަދައިން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ޖަނަވާރެއްގެ ފަރާތުން އުފެދިފައިވާ ވައިރަސްއެއް ކަމަށްވެއެވެ.


ނޮވެލް ކޮރޯނާ ފެތުރެނީ ކިހިނެއް؟


  • ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް ބަލިޖެހިފައިވާ މީހަކު ކެއްސާ ކިނބިހި އެޅުމުގައި ކުޅާއެކު ވައިރަސް ހަށިގަނޑުން ނުކުމޭ
  • ބަލިމީހާ ކެއްސާއިރު 3 ފޫޓް ކައިރީގައި ހުރި މީހެއްގެ އަނގަޔަށް، ނޭފަތަށް ނުވަތަ ލޮލަށް ހިނގައްޖެނަމަ ބަލި ޖެހިދާނެ
  • ކެއްސާ ކިނބިހި އަޅާނަމަ އެހެން މީހުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި ފޭސް މާސްކް އެޅިދާނެ

ނޮވެލް ކޮރޯނާގެ ބައެއް އަލާމާތްތަށް


  • ކަރުގައި ރިއްސުން
  • ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން
  • ހުންއައުން
  • ކެއްސުން
@MOH
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ކެއްސާ، ކިނބިހި އަޅާއިރު އަނގަޔާ ނޭފަތް ޓިޝޫއަކުން ނިވާކުރުން އަދި ބޭނުންކުރި ޓިޝޫ ކުނި ވަށިގަނޑަށް އެއްލާލުމަށްފަހު ސައިބޯނި ލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮވުން

ނިވާކުރުމަށް ޓިޝޫ އެއް ނެތްނަމަ، އަތް އުޅަބޮށިން ލަންބާލުމަށްފަހު، ނޭފަތާއި އަނގަ ނިވާކުރައްވާ.

މީލްސް އަދި ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 1676 އަކަށް ގުޅުއްވާ


ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުތައްލައިވް ކަވަރޭޖް


{{feed.description}}
{{feed.time}} : {{feed.date}} 📰